Skip to main content

Beleidsplan 2022-202

Stichting Kalapuwa Sri Lanka

Hoofdstukindeling:

1. Inleiding

2. Missie en werkwijze

3. Focus en werkzaamheden

4. Projectdoelstellingen en selectiecriteria

5. Ons werkplan

6. Financiering en bezoldiging

1.Inleiding

Stichting Kalapuwa (opgericht in 2014) zet zich in voor duurzame (economische) ontwikkeling van het schiereiland Kalapuwa in Sri Lanka. Dit schiereiland was hard getroffen tijdens de Tsunami in 2004. Stichting Kalapuwa doet dit door actief projecten te ondersteunen op het gebied van Onderwijs en Ondernemerschap.

Opererend vanuit de kernwaarden Vooruitgang, Onafhankelijk, Verbindend, Gelijkwaardigheid, Integriteit en Passie bewerkstelligt de Stichting dat de zelfredzaamheid en de toekomstmogelijkheden van de bewoners op het schiereiland groter worden.

In dit beleidsplan formuleert de Stichting haar missie en werkwijze. Aansluitend worden focuspunten/criteria geformuleerd waar initiatieven/projecten aan dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning van Stichting Kalapuwa.

Tot slot wordt in dit beleidsplan weergegeven de beschikbare middelen over de verschillende doelstellingen en de dagelijkse operatie van de stichting verdeeld zullen worden.

2. Onze missie en werkwijze:

De doelstelling van Stichting Kalapuwa is om duurzame economische groei te realiseren op of rond het schiereiland Kalapuwa, in Kalutara Sri Lanka. Als alle gezinnen op het schiereiland weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, doordat zij zelf werken of kinderen hebben die studeren/werken, dan is onze missie geslaagd. In een ideale wereld heffen wij onze stichting over een aantal jaren weer op.

Stichting Kalapuwa hanteert, vanuit de kernwaarden, een aantal uitgangspunten bij alles wat we doen:

• We ondersteunen, maar we geven nergens geld. Om corruptie tegen te gaan, spreken we altijd in diensten en producten, nooit over geld. Wanneer we bijvoorbeeld iemand een rolstoel geven, dan spreken we af bij de winkel en krijgt hij de rolstoel overhandigd. Wanneer we naar de gevangenis gaan, dan gaan we de eerste keer heen om een lijst te maken wat er nodig is. We kopen het vervolgens zelf en gaan het dan ook zelf overhandigen. Gezien het feit dat de burgemeester, de gevangenisdirecteur en de politie commissaris mensen met zeer goede intenties zijn en wij een goede relatie met ze hebben, ontmoeten wij nagenoeg geen corruptie in Sri Lanka.
• In het netwerk zijn we allemaal gelijk(waardig). Werken in een andere cultuur is niet altijd makkelijk. Wij realiseren ons ook terdege dat wij vaak met onze witte westerse ogen naar iets kijken. We stellen ons dan ook vaak de vraag: Zijn wij bereid om het in de context van deze cultuur op te lossen? Dit lukt ook alleen als iedereen een gelijke stem heeft en dit moedigen we altijd aan.
• We mogen fouten maken en leren hier van. Schaamte is in Sri Lanka een grote emotie en de eerste reactie is altijd om een ander de schuld te geven. In ons netwerk delen we onze fouten en leren we van onze fouten. Wij zijn bereid om ons hierbij kwetsbaar op te stellen, we geven het goede voorbeeld en kunnen daardoor samen verder groeien.

3. Focus en werkzaamheden:

Stichting Kalapuwa focust zich op drie pijlers qua bieden van hulp:

1. Ondernemerschap

Doel: verstrekken van (momenteel 150) microfinancieringen voor kleine ondernemers om een eigen onderneming op te bouwen en hierdoor economisch zelfredzaam te zijn/worden.

 • Er wordt door een ondernemer een business plan gemaakt, als dit positief geëvalueerd wordt door Stichting Kalapuwa, dan volgt er een verstrekking van de lening.
 • Lening is tegen 0% rente en looptijd is 36 maanden. Indien ondernemer 24 maanden netjes betaalt, wordt de laatste 12 maanden kwijtgescholden.
 • Er worden controles uitgevoerd door lokale projectteam en bezoek van NL team als wij in Sri Lanka zijn.
 • Er zijn zowel individuele kredieten als groepskredieten.
 • 2022-2027: Momenteel wordt er door de erbarmelijke omstandigheden in Sri Lanka bijna niet terugbetaald op de kredieten. Ons doel is dan ook om geen nieuwe kredieten meer te verstrekken. Dit omdat in de praktijk het vaak lastiger is om te managen en goed te controleren en de kans op succes klein blijkt. Wij zullen dan ook de huidige ondernemers blijven volgen en supporten, maar zullen dit uitfaseren over de komende vijf jaar.

2. Onderwijs

Doel: Het verstrekken van hulpmiddelen en financiele ondersteuning aan kinderen uit arme gezinnen zodat zij toegang krijgen tot onderwijs.

 • Twee maal per jaar willen wij minimaal 125 kinderen voorzien van een uniform, een schooltas en een schoolset (boeken, schriften, drinkbeker en wiskundebox). School is gratis, maar je moet dit hebben om toegelaten te worden. De kinderen worden op de lijst gezet door de welzijnswerkers uit de regio, zodat we zeker weten dat dit kinderen uit arme gezinnen zijn.
 • Onze Engelse school geeft op 4 locaties les (Meisjesweeshuis, Jongensweeshuis en op 2 locaties in Kalutara). Tegen een minimaal bedrag kunnen kinderen hier engelse les krijgen op niveau, gegeven door twee leraressen die door Stichting Kalapuwa ondersteund worden.
 • Per maand ondersteunen wij maximaal 50 studenten aan de Universiteit, HBO of andere beroepsopleiding of cursus die leidt tot een certificering en betere startkansen op de arbeidsmarkt.
 • 2022-2027: Ons doel de komende jaren is om de ondersteuning op uniformen voort te zetten, oriënteren en een projectplan maken of we zelf een schoolgebouw kunnen bouwen van waaruit we les kunnen geven en voor de studenten per student een sponsor te zoeken voor de looptijd van hun studie.

3. Humanitaire hulp

Doel: het verlenen van (nood)hulp aan instanties of groepen mensen die weinig tot geen andere hulpbronnen hebben en een acute en concrete vraag hebben op diensten of middelen (geen geld), niet zijnde medische hulp of projecten.

 • Wij ondersteunen een aantal vaste projecten op het gebied van humanitaire hulp, te weten:
  • Meisjesweeshuis – er wordt wekelijks voedsel gebracht voor 2 maaltijden per week, er wordt bijles gegeven (engels, naailes en wiskunde) en op verzoek springen we bij op vragen (strijkbout, oven, ondergoed, zeep etc)
  • Jongensweeshuis- er wordt wekelijks voedsel gebracht voor 2 maaltijden per week, er wordt bijles gegeven (economie, wiskunde en engels) en op verzoek springen we bij op vragen (gasflessen, ondergoed, zeep etc)
  • Meals on Wheels – er zijn twee cirkels Meals on Wheels actief, waarbij 2 dames 2x per week maaltijden koken en bezorgen bij 16 ouderen zonder inkomen en met geen/weinig mantelzorg, waarbij de dames een salaris krijgen.
  • Vrouwengevangenis – 2x per jaar bezoeken we de moeders met kinderen in de gevangenis en inventariseren wij wat zij nodig hebben (ontwikkelingsmateriaal, babyspullen, voeding, klamboes, hygieneproducten, speelgoed etc).
  • Verstrekken van rollators, rolstoelen en driewielers om mobiliteit van mensen met een beperking te vergroten.
 • 2022-2027: Continueren van bovengenoemde werkzaamheden, waarbij er altijd goederen worden overhandigd en geen geld. Daarnaast zijn we met het meisjesweeshuis in gesprek over de opleiding en uitstroom van meisjes als ze 18 zijn. Op ons verzoek maakt het bestuur van het weeshuis een plan om vanaf het 15de jaar te werken aan een plan per meisje om succesvolle uitstroom te vergroten door onderwijs en het vinden van een baan. Wij zullen dit verder vormgeven de komende jaren.

4. Projectdoelstellingen en selectiecriteria

De initiatieven die wij ondersteunen vallen dus in 1 van de drie pijlers, Ondernemerschap, Onderwijs of Humanitaire hulp. Ze maken de volgende doelstellingen mogelijk:

 • de opbouw van een zelfstandig bestaan
 • mogelijk maken van scholing en/of behalen diploma of certificaat
 • het verlenen van (nood)hulp in probleemsituaties

5. Ons werkplan is:

De beschikbare middelen zullen worden gealloceerd over de drie pijlers; Ondernemerschap, Onderwijs en Humanitaire hulp.

Waarbij reeds vermeld is dat de microkredieten binnen de pijler Ondernemerschap uitgefaseerd zullen worden over de periode 2022-2027.

6. Financiering en bezoldiging:

 • De inkomsten komen van een drietal groepen:
  • Projectfinanciering vanuit andere stichtingen (met een tweetal stichtingen zijn langere termijn afspraken gemaakt)
  • Bevriende ondernemers die ad hoc of langere termijn sponsoren
  • Overige individuen (vrienden, kennissen, familie) die de stichting een warm hart toedragen en ad hoc of structureel sponsoren.
 • in principe wordt gewerkt met een sluitende begroting, waardoor het eigen vermogen van de stichting beperkt blijft;
  • de stichting heeft geen winstdoelmerken en de bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger, waardoor de beheerskosten van de stichting tot een minimum beperkt zullen blijven en bijna alle inkomsten van de stichting direkt ten goede van de in paragraaf 3 van dit beleidsplan genoemde thema’s komen;
 • Ook de bestuurders/personen die namens de stichting afreizen naar Sri Lanka doen dit op eigen kosten, zowel transport als verblijf wordt privé betaald.
 • Voor een goed beeld van de onkosten en bestedingen wordt een administratie bijgehouden van de inkomsten en uitgaven alsmede van het vermogen van de stichting;
 • bij opheffing van de stichting dient een batig saldo te worden besteed aan één of meerdere doelen die het algemeen belang dient en tevens voldoet aan de criteria zoals genoemd in paragraaf 4 van dit beleidsplan;
 • Overzicht van huidige projecten en waar het geld vandaan komt;
Pijler Project Financier Via
Ondernemerschap Microkredieten Bevriende ondernemers en individuen
Onderwijs Uniformen + schooltassen Individuen en ondernemers + Donatie Stichting SR Facebook (stuur een kind een jaar naar school voor €32.50)
Engelse school Donatie Stichting L
25 studenten Verschillende sponsoren per student (ondernemers en individuen voor langere termijn)
Humanitaire hulp Jongensweeshuis Voedsel donatie Stichting L.
Meisjesweeshuis Voedsel 1 dag per week donatie ondernemer.

Voedsel 1 dag per week donatie prive persoon.

Bijlessen (naailes en wiskunde) – Donatie Stichting SR

Meals on Wheels Cirkel 1 wordt gesponsord door Stichting L.

Cirkel 2 donatie prive persoon voor 5 jaar.

Rolstoelen, rollators en driewielers Individuele giften Oproep op facebook
Vrouwen in gevangenis Individuele giften Oproep op facebook